تقویم روزانه
 
 
 
  4  
دوشنبه چهارم بهمن 1395 ساعت 8:32 ب ظ

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

مدیریت امور دانشجویی از جمله حساس­ترین ادارات دانشگاه بوده که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان است. در حال حاضر سه اداره امور خوابگاه­ها، امور تغذیه و صندوق رفاه دانشجویان تحت نظر مدیریت امور دانشجویی دانشگاه اداره می­شوند.

  1. اداره امورتغذیه

اداره­تغذیه با هدف تامین غذای دانشجویان،کارکنان واساتید و نظارت علمی برکیفیت وکمیت آن فعالیت مینماید .دراین راستا کارشناسان مربوط مواداولیه ورودی را ازلحاظ معیارهای بهداشتی کنترل نموده و برکلیه مراحل تهیه وآماده سازی وپخت وتوزیع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائزاهمیت است اینکه کارشناسان ازهیچ کوششی در دستیابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی­کنند. تلاش مسئولان اداره امور تغذیه و مدیریت امور دانشجویی همواره در راستای بهبود کیفیت غذای دانشجویی در هر سه وعده صبحانه، نهار و شام بوده است.

  1. اداره امورخوابگاهها

خوابگاه بخشی ازامکانات رفاهی دانشگاه می باشدکه دانشجویان طبق قوانین ومقررات تعیین شده به صورت فردی وگروهی بخشی از زمان فراغت واستراحت خود رادرآن بسرمی­برند وهنگام سکونت درخوابگاه ضمن رعایت حقوق دیگران ومقررات خوابگاه ازامکانات فرهنگی،ورزشی، فوق­برنامه،آموزشی وخدماتی استفاده مینماید.

  1. اداره رفاه دانشجویان

صندوق­رفاه­ دانشجویان در راستای ارائه وام­های مختلف از جمله وام تحصیلی، وام مسکن، وام ضروری و وام ازدواج انجام وظیفه می­نماید.

بیانیه مأموریت مدیریت امور دانشجویی

1. برنامه­ریزی درخصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی وامورتغذیه دانشجویان.

2. اجرای دقیق قوانین،آئین نامه­هاوبخشنامه­های دانشجویی.

3. پرداخت وامهای تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.

4. اعطای تسهیلات رفاهی وامکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجدشرایط.

5. انجام امورمربوط به بازپرداخت وامهاوتسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.

6. انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی وبیمه حوادث دانشجویان.

7. پذیرش، ثبت نام واسکان دانشجویان واجدشرایط درخوابگاههای دانشجویی.

8. صدور معرفی نامه وکارت ورودبه خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.

9. انجام امورمربوط به تجهیزات وتعمیرات مورد نیازدرخوابگاههای دانشجویی.

10. مشارکت دراجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی وفعالیتهای فوق برنامه درخوابگاههای دانشجویی.

11. نظارت وکنترل برنامه سرویس­های ایاب وذهاب خوابگاههای دانشجویی.

12. تهیه وتنظیم برنامه های غذای هفتگی، ‌ماهانه وفصلی دانشجویان.

13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری، پخت وتوزیع موادغذایی.

14. رسیدگی به بهداشت موادغذایی وبهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.

15. بازدیدهای مستمرازخوابگاههای دانشجویی وسلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات ونارساییهای موجود.

16. تلاش درجهت ارتقاءسطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب بامسائل ومشکلات دانشجویی .

17. تلاش درجهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان درخوابگاهها وسلف سرویسهای دانشجویی.   

 

گالری امور دانشجویی